Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Zajímavé odkazy - internetová ekoporadna

seřazená dle témat

 

Naleznete zde témata z Ekologie a ochrany přírody,
Hluku a vlivu na člověka, Vody, Geologie a radonu, Svělelného znečištění a vlivu na zdraví, Ekologického stavitelství,
Ekozemědělství OdpadůMeteorologie, Ovzduší,  Astronomie, Energetiky, Dopravy,
místní Agenda21 a TUR , Celostní myšlení, Domácí ekologie  Zpravodajství a NNO ze ŽP:
 
                                                                                                                
Ekoporadna Zeleného domu Chrudim
Tel: 469 813 486  - zelenydumchrudim@gmail.com,  Fb: zelenydum
Bc.Tibor Schwarz,DiS.
 

OCHRANA PŘÍRODY,  NATURA 2000, ÚŘADY  A  NEZISKOVÝ SEKTOR

www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí ČR 

www.cizp.cz - Česká inspekce životního prostředí

www.zeleznehory.nature.cz - Správa CHKO Železné Hory

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFMVTMNS/$FILE/rocenka07.htm - statistická ročenka ŽP ČR 2007 od Cenia (dříve ČEÚ)
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=87 - aktuální rok ročenky
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110- indikátory ŽP

www.pardubickykraj.cz - Pardubický kraj - odbor ŽP a zemědelství

www.ochranaprirody.cz - Agentura ochrany přírody a krajiny

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php - Natura 2000 a vše kolem ní

http://www.veronica.cz/?id=51 - zajímavosti z Natury 2000

www.veronica.cz - Ekologický institut Veronica

www.csop-rcpk.org - Krajské sdružení ČSOP Pardubického kraje

http://www.vukoz.cz/ - Výzkumný ústav okras.zahradnictví Silva Taroucy

http://www.stezka.cz/ - Přehled a chrakteristika naučných stezek
 
http://narodnisit.cz/Aktivni_mapa/index.htm - organizace zabývající se E.výchovou a osvětou
http://www.biokonsulting.cz - biologický poradce a herpetolog Ivan Zwach

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1788&TypeID=1 -

- Odbor ŽP JMK se zajímavými dokumenty z ŽP

http://www.eps.cz/ - ekologický právní servis v ochraně ŽP.

http://www.vztahkprirode.cz/ - vztah psychologie a ekologie

http://envigogika.cuni.cz/   otázky na ŽP

http://www.usbe.cas.cz/ - Ústav syst. bioologie a ekologie 
 
http://scienceworld.cz/ - Neživá příroda a biologie
 

HLUK A JEHO PROBLEMATIKA :

Ministerstvo dopravy - hlukové mapy a dokumenty

VODA

www.zvhs.cz - Zemědělská vodohospodářská správa

www.vuv.cz - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM 

http://www.estudanky.cz/uvod.html - národní registr studánek

http://www.dppcr.cz/html_pub/ - Povodňový plán ČR

http://www.voda.gov.cz/portal/ - vodohospodářský informační portál

http://www.cah.cz/ - česká asociace hydrogeologů

http://www.vumop.cz/o-nas.php - výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOPOTRAVINY, OCHRANA ZVÍŘAT

http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp - zemědělská a potravinářská inspekce

http://www.agroweb.cz/ - info o zemědělství a potravinách

http://www.svscr.cz/ Státní veterinární správa

http://www.uzei.cz/ - Ústav zemědělské ekonomiky a informací, dříve ÚZPI / VÚZE

http://www.szes.chrudim.cz/vyzkumna-cinnost/ - výzkumy v oboru včelařství

http://www.biospotrebitel.cz/ - web o biopotravinách pro spotřebitele

http://www.bioinstitut.cz/ - ekozemědělství a TUR v krajině

http://www.foa.cz/cs/ - projekty pro ekozemědělství

http://www.agronavigator.cz/ekozem/ - Ekozemědělství

www.kez.cz - kontrola ekozemědělství Chrudim -akreditovaná o.p.s. CZ-Bio-Kez-01
 
http://www.abcert.cz/index.php?id=1 - 2společnost kontroly EZ Brno

http://www.biokont.cz/ -3.kontolor EZ - Brno

http://www.bio-info.cz/ - portál pro marketing BIO potravin

http://www.bio-life.cz/dolni/o-bio-life.html - potraviny, biopotraviny a životní styl

http://nitrat.cz/index.php - nitrátová směrnice

http://www.eklasa.cz/ - kvalitní potraviny značky Klasa, udělované MZE ČR
 
 
http://www.ochranazvirat.cz/275/37/cz/file/ - knihy o ochraně zvířat
 

PASIVNÍ A ZELENÉ DOMY


www.pasivnidomy.cz - ekologické stavění - občanské sdružení

http://www.zelenedomy.cz/ - občanské sdružení Zelené domy - stavby Zelených domů

http://www.slunakov.cz/text24.php - CEV-nízkoenergetický dům Sluňákov
http://www.pasivni-domy.info - stavební firma Asting CZ s.r.o, sídlící v Chrudimi, zaměřená na stavby pasivních domů na bázi polystyrenu

http://www.atrea.cz/cz/predstaveni-divize-energeticky-pasivni-domy-epd -
Atrea s.r.o. -Energeticky pasivní domy - na bázi dřeva - (Koberovy), vzduchotechnické systémy

http://www.tzb-info.cz/ - stavebnictví a úspory energií, tech.zař.budov

http://www.ekodum.ecn.cz/info/index.html - ekodům - úspory, technologicky a nenáročně

GEOLOGIE A RADON

http://www.geology.cz - Česká geologická služba

http://www.gweb.cz/ - Geologický - info server

http://www.geofond.cz - Geofond ČR Státní ústav radiační ochrany

http://www.suro.cz/cz/faq/radon - Státní ústav radiační ochrany

http://web.gli.cas.cz/ - Geologický ústav Akedemie věd ČR


ODPADY

http://www.odpadoveforum.cz/ - časopis o odpadech v internetové verzi

http://odpady.ihned.cz  - odpady od Hospodářských novin

http://www.ekodomov.cz/index.php?id=309- odpady zajímavé pro děti

http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/odpady_obaly- odpady na MŽP

http://portal.cenia.cz/rozcestnik/odpady.php - (ČEÚ) odpady z agentury pod MŽP

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5360 - odpady z jiného pohledu

http://ec.europa.eu/environment/youth/waste/waste_cs.html- odpady mladí Evropané

http://www.ekokom.cz/ - autorizovaná obalová společnost

http://www.lca.cz/cz - životní cyklus výrobků LCA

http://www.jaktridit.cz/ - o tom, jak třídit odpad
 

METEOROLOGIE + ASTRONOMIE, OVZDUŠÍ
http://www.chmu.cz/ - Český hydrometerologický ústav

http://www.chmu.cz/meteo/ozon/o3uvb.html - ozonové zpravodajství

http://pocasi.venku.cz/ - vše o počasí

http://pocasi.2008.cz/ - počasí

http://kamery.humlnet.cz/cz/kamery/ - aktuálně viděno kamerou dle míst

http://www.meteo.astronomie.cz/ - meteorologický,amatérský MeteoAPOrtál

http://www.astronomie.cz/ - astronomie

http://www.astrohk.cz/svetelne_znecisteni/ - hvězdárna a planetárium Hradec Králové

http://www.ian.cz/serial.php - instantní astronomické noviny J. Grygara

http://www1.asu.cas.cz/cesky/svetlo_a_tma.pdf- Negativa světelného znečištění - Akademie věd ČR
 
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2003102124 -Noční světlo a vliv na
zdraví
 
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1794 - Vliv světla a osvětlení na člověka

ENERGETIKA

http://www.simopt.cz/energyweb/ - web o energii

http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php - zajímavosti z energetiky pro každého

http://www.hybrid.cz/ - alternativní pohon, ektromobily, LPG, CNG

http://www.ekowatt.cz/ - Web o energii

http://www.svn.cz/cs/ - podpora ekonomického využívání energie a ochrany ŽP

http://www.oze.cz/ - Obnovitelné zdroje energie

http://www.ekoblog.cz/?q=taxonomy/term/21 - ekoblok  - energie

http://wisebrno.cz/ - Energetický infoservis

http://www.rostlinnyolej.cz/ - pohon na rostliný olej

http://www.biodiesel.cz/auta/ - výrobci aut, kteří schvalují biopaliva

http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=52 - energetický regulační úřad

http://www.cr-sei.cz/ - státní energetická inspekce

http://www.aeaonline.cz/ - asociace energetických auditorů
 
http://www.aton.cz/novinky/ - centrum úspor energie

http://www.eee-info.net/cms/ - energetické město Gúsing - Rakousko
 
 
 DOPRAVA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - veřejná doprava, udržitelná doprava

http://dopravniklub.ecn.cz/ - český a slovenský dopravní klub

http://cde.ecn.cz/ - centrum pro dopravu a politiku

http://www.oziveni.cz/cz/ - udržitelná doprava, rozvoj občanské společnosti

http://www.lpg.cz/main/ - LPG klub a info

http://spvd.cz/ - společnost pro veřejnou dopravu

http://www.mdcr.cz/cs/Verejna-doprava/ - veřejná doprava na ministerstvu dopravy


http://www.nakole.cz/vemeste/ - ve městě na kole

http://www.auto-mat.cz/ - pěší, cyklistická a veřejná dopravaAGENDA 21, TUR, MISTNÍ AGENDA 21

 
www.ma21.cz¨- info o místní Agendě 21 - od ČEÚ-Cenia
 
www.dataplan.nszm.cz - Dataplan NSZM
 
www.dobrapraxe.cz - databáze DobráPraxe
 
www.timur.cz - Společné evropské indikátory
 
www.reccr.cz - rgionální environmentální centrum střdední Evropy
 
http://cozp.cuni.cz - centrum pro otázky ŽP Univerzity Karlovy
 
www.icley.org     www.anped.org    - zahraniční stránky MA 21

 
 

http://www.cir.cz/ - Centrum inovací a rozvoje

http://www.mladizeleni.cz/Clanky/ - Občanské sdružení - Mladí Zelení

DOMÁCÍ EKOLOGIE
 
http://www.ekoznacka.cz/ - ekologicky šetrné výrobky
 
http://www.czechfsc.cz/ - ekologicky šetrné lesnictví a výrobky
 
www.ekodite.rosacb.cz - stránky Rosy České Budějovice
 
www.papir.arnika.org - o recyklovaném papíru
 
www.biosance.cz  - kompostování
 
www.ecobat.cz - o použitých bateriích a monočláncích
 
Přírodní kosmetikaEkologická drogerie, přírodní kosmetikaPřírodní kosmetikaPřírodní kosmetika

Zpravodajství + ostatní ze ŽP...
/clanky/aktuality-ze-zp
Zpravodajství ze ŽP

http://zpravodajstvi.ecn.cz/

http://www.enviport.cz/ - otevřený portál o ŽP

http://hluk.eps.cz/

http://www.priroda.cz/


http://www.ochranaprirody.cz/

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1803 (o Natuře 2000)

http://www.enviweb.cz/ o ekologii průmyslu a další odborných tématech ŽP

http://www.enviport.cz/envilink/ - weblink - další odkazy ze ŽP

http://aktualne.centrum.cz/priroda/ - zprávy z přírody na aktuálně.cz

http://www.osel.cz/ - informace a zajímavé články z přírody, vědy apod.

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ŽP

http://www.zelenykruh.cz/cz/ - asociace ekologických organizací

http://www.stuz.cz/rs/ - společnost pro trvale udržitelný život

http://www.calla.ecn.cz/ - Calla - sdružení pro záchranu prostředí

http://www.cso.cz/ - Česká společnost ornitologická

http://ekopolitika.cz/ - ústav pro ekopolitiku

http://www.vitaova.cz/ - svět s dobrými věcmi

http://biom.cz/czbiom.cz vše o využití biomasy

http://www.ekospotrebitel.cz/ - Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

http://www.sever.ekologickavychova.cz/  SEV a etiky Horní Maršov

http://ochrana.mokradu.sweb.cz/ - spolek pro ochranu mokřadů 
- aktuality z výzkumu v oboru včelařství

Zpravodajství ze ŽP

http://zpravodajstvi.ecn.cz/

http://www.enviport.cz/ - otevřený portál o ŽP
 
http://hluk.eps.cz/

http://www.priroda.cz/


http://www.ochranaprirody.cz/

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1803 (o Natuře 2000)

http://www.enviweb.cz/ o ekologii průmyslu a další odborných tématech ŽP

http://www.enviport.cz/envilink/ - weblink - další odkazy ze ŽP

http://aktualne.centrum.cz/priroda/ - zprávy z přírody na aktuálně.cz

CELOSTNÍ MYŠLENÍ