Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek   Příroda
Pardubického
kraje

Zde je koncepce ochrany přírody
Pardubického kraje, kde se dozvíte o vodstvu, lesnictví, zemědělství, geologii, chráněných územích.Klikněte na fialový text.
 

 

 

1. Naše péče o chráněná území

Provádíme management na těchto lokalitách samostatně, pod Klubem Hnutí Brontosaurus a nebo se spřáteleným spolkem Klub ochránců Habrov, i v těchto rezervacích a chráněných územích s Vámi můžeme realizovat ekologické výukové programy:

 

1. VKP Tůně u Pařížova na Třemošnicku

2. Veverkova Louka s tůněmi ( Okolí Běstviny )

 3. PP Ptačí ostrovy

 4. Ochranné pásmo Přírodní rezervace Habrov

 5.  Úpolínová louka na Skutečsku a mokřad - viz foto

 

Úpolín nejvyšší - ze zemědělské krajiny téměř vymizel, ... 

 

 

Přírodní rezervace Habrov,
Patří mezi nejstarší na území Pardubického kraje. První návrhy a žádosti však byly ministerstvu zaslány již r.1923, ředitelem hospodyňské školy Chrudim, Dr. Františkem Dušánkem.

Chráněna je především dubohabřina na opukovém podkladě a vzácné teplomilné druhy rostlin a živočichů. Součástí rezervace jsou rozptýlené křoviny, xerotermní trávníky, tůň a nejstarší známé neolitické hradiště v Čechách - Na hradě, (památkově chráněno).
Dubohabřina Habrov:

(Více informací o historii této přírodní rezervace, viz níže.)

Přírodní památka Ptačí ostrovy 
 kde se chrání říční tok Chrudimky s přilehlými náhony, zbytky lužních porostů, suťové javořiny a přilehlý park.
Je zde unikátní havraní kolonie, jedna z mála tohoto druhu u nás, rovněž hnízdiště ledňáčka říčního a žluvy hajní.
PP byla vyhlášena v roce 1997 - OÚ Chrudim.
 

dscn1906.jpg

 

Významný krajinný prvek - Tůně u Pařížova

Je registrován od září 2002 a  nachází se v k.ú Moravany u Ronova, nedaleko zmíněné obce Pařížov.
Území se vyznačuje především zajímavým společenstvím obojživelníků a umělými tůňkami. Zajímavé tůně vznikly po místní malé těžbě stavebního kamene.
Obrazek
Informace o ní jsou např.zde
(Text: Jaroslav Trakala )

Management ve VKP Tůně u Pařížova a na Veverkové louce provádíme díky příspění Pardubického kraje, o úpolínovou louku na Skutečsku pečujeme díky MŽP.

Děkujeme.
 

dsc08797.jpg                              

 


2. Chráněná území Pardubického kraje

1.Chráněné krajinné oblasti

CHKO - Železné Hory

CHKO - Orlické Hory
CHKO - Žďárské vrchy

2.Přírodní parky
 
Přírodní park Heřmanův Městec
Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky
Přírodní park Bohdalov
Přírodní park Údolí Křetínky
Přírodní park Doubrava
 
dsc07503.jpg
Doubrava u Třemošnice
 
3.Naturová Území
Kralický sněžník
Rychnovský vrch
Lichnice - Kaňkovy Hory
U banínského viaduktu
Střemošnická stráň
Běstvina
Boušovka
Buky u Vysokjého Chvojna
Heřmanův Městec
Údolí Chrudimky
Choltická obora
Chrudimka
 Nasavrky
Chrudimka v Pardubicích
Kunětická hora
Bohdanečský rybník a rybník Matka
Pardubice
dsc02670.jpg
 
Hluboký rybník
Rybník Moře
Orlice
Slavickáobora
Běstvina - krypta
Borová u Poličky
Bouda u Těchonína
Jeskyně Bětník
Jeskyně u Horního Újezda
Pařížov
Podolská a Páterova jeskyně
Vranová Lhota
Černý Nadýmač
Anenské údolí
Nový rybník
Ratajské rybníky
 
4.Ptačí území:
NPR Bohdaneč - foto
Komárov
Kralický sněžník

 
Chrudimsko:

Přírodní rezervace
PR Hluboký - rašelinné louky, rybník, podmáčená olšina - foto
Fotka uživatele Zelený Dům Chrudim.SpravovaPR Maštale - pískovcové skalní útvary v borovém lese
PR Střemošnická stráň - opuková stráň s trávníky a křovinami
PR Habrov - dubohabřina s teplomilnými loukami 
 
PR Hubský - rybník s četnými loukami
PR Krkanka - skalnaté údolí řeky Chrudimky
PR Oheb - skalnatý poloostrov v okolí hradu Oheb
PR Polom - bukojedlový prales
PR Strádovka - Rohozenský rybník s litorálním pásmem
PR Strádovské peklo - kaňon řeky Chrudimky ve Slavické oboře
PR Volákův kopec
PR Zubří - rozptýlená zeleň


Přírodní památky:
PP Farář - Rákosiny, rybník a pískovcové útvary
PP Hrobka - lesostepní stráň s teplomilnou květenou se stepním charakterem
PP Kusá hora - území s malými přirozenými dubohabřinami a rybníkem Štěnec
PP Pivnice- kaňovité údolí Pivnického potoka
PP Ptačí ostrovy - říční tok Chrudimky s náhonem a havraní kolonii v Chrudimi
PP Boušovka - rybník s mokřadem
PP Buchtovka - Louka s rašeliništi a slatinami
PP Kaštanka - sad kaštanovníku jedlého v Nasavrkách
PP Na Obůrce - loučky a habrové stráně
PP Na skalách - skála porostlá nálety dřevin
PP Polánka - loučka a smíšený les
PP V koutech - rybníček s mokřadem
PP Vršovská olšina - olšina s prameništi
PP Zubří - rozptýlená zeleň
 
PP Bahna
PP Louky u Jeníkova
PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík
PP U Tučkovy hájenky
PP Utopenec
PP Zadní rybník

PP Zlámanec

Okres Pardubice:


PR BAROCH - Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1998.Rozloha je zhruba 93,58 ha a ochranné pásmo je téměř 62 ha.Chráněné území, které tvoří rybník zarostlý rákosovým porostem.Volná hladina rybníku je zachována na malé ploše, v minulých letech byla daleko větší. Rybník je také významná ornitologická lokalita, najdeme zde na zbytcích slatinných luk vzácné druhy rostlin. Foto:

dsc05175.jpg


PR BAŽANTNICE V UHERSKU - Tato PR byla vyhlášena již v roce 1952 a její výměra je 19,05 ha.PR je tvořena smíšenou dubohabřinou a tvrdých luk. Zachovala se přirozen lesní skladba.Najdeme zde vzácné druhy rostlin.

NPR BOHDANEČSKÝ RYBNÍK
A RYBNÍK MATKA -  Tyto dva rybníky byly vyhlášeny za Národní přírodní rezervaci v roce 1951.Jejich rozloha činí 248,86 ha. Je to komplex vodních a mokřadních biotopů. Tyto rybníky jsou propojeny rákosinami. Najdeme zde vlhké louky, vrbové porosty, které vyhledávají ptáci jako útočiště či pro odpočinek. Foto rybník Matka:

cimg0977.jpg

PR BORŠOV U LITĚTIN - Boršov byl vyhlášen roku 1952 na ploše 0,32 ha. Je to slatinná louka.Zachovala se zd populace Hvozdíku pyšného a Hořce hořepníku.

PR BUKY
U VYSOKÉHO CHVOJNA - Tato PR leší na ploše 28,69 ha a vyhlášena byla roku 1955. Najdeme zde zbatky bučiny pralesovitého typu v malé nadmořské výšce a je to chráněno již od roku 1884, je nejstarším chráneným územím v Čechách. Tato lokalita je zajímaví i z hlediska mykologického.

PR DUNY U SVÁRY - Jsou to pískové přesypy a jsou typyckým prvkem pro Polabí. Zde je chráněn výryzný přesyp, lterý je zalesněný zejména borovicemi.Tato rezervace je v soukromém vlastnictví a je využita k odchovu daňků. PR byla vyhlášena roku 1980 a výměra činí 24,29 ha.

PR HROZNÁ - Tůň, která je na pravém břehu Labe a je jížně od obce Opatovice nad Labi.Výměra činí 3,12 ha a vyhlášena byla roku 1982.                     

 

Historie PR Habrov

Toto chráněné území leží v k.ú Topol, nedaleko Chrudimi. Jedná se o zbytek původní dubohabřiny s typickou hajní květenou, ležící na chráněném východním svahu s opukovým podkladem. Vedle habru a dubu je zde zastoupena ještě lípa, jasan a javor babyka, která je zde ve formě mohutných stromů. Rostlinný pokryv tvoří v časném jaru množství dymnivky duté, kopytník evropský, plicník lékařský, zapalice žluťuchovitá a další jarní byliny, později typická bažanka lesní. Na zachování této lokality upozornil již v r.1923 tehdejší konzervátor ministerstva školství a osvěty, Dr. František Dušánek. K naplnění jeho iniciativy došlo až v roce 1948, kdy byla 5.11. výnosem MŠVÚ č.216647/48 zřízena Státní přírodní rezervace s názvem ,,Habrov“ o výměře 8ha. Toto chráněné území má řadu zvláštností.
-       Je to prokazatelně 1.chráněné území na okrese Chrudim, rezervace Polom byla vyhlášena dříve, tam dali tehdy vlastníci souhlas
-       Rozděluje ho železniční trať a v době parního provozu zde byly udržovány tzv. protipožární pásy zamezující rozšíření požáru od jiskry lokomotivy
O její údržbu se po jejím založení starali žáci ze ZŠ Topol ve formě tzv. Hlídek ochrany přírody (HOP), založených dle časopisu ABC. Po zrušení školy v 60 letech, bylo toto chráněné území méně navštěvováno a dokonce mělo být zmenšeno na polovinu vyjmutím ochranného pásma. V této situaci r.1980, se nově založená SMOP při Semenářském statku Chrudim, inspirovala diplomovou prací studenta pedagogické školy Schutze, syna ředitele okresního muzea Chrudim. Uváděl v ní možnost využití tohoto chráněného území při ekovýchově mládeže. SMOP pod vedením Václava Cibulky zde postupně budovala terénní základnu, která umožňovala svým členům zapojení  v praktické ochraně přírody ( čištění protipožárních pásů, projížděly zde parní vlaky z Chrudimě do Moravan, likvidace buřeně). SMOP byla též iniciátorem zvětšení chráněného území o archeologické naleziště z dob neolitu, při jejímž výzkumu též vypomáhala.
Proto bylo území vyhláškou č.40 z 20.11.1990 tehdejšího ONV Chrudim zřízeno jako Chráněný přírodní výtvor (CHPV) ,,Habrovské stráně“  (obklopující SPR Habrov) o výměře 19,3ha. Další osudy Habrova jsou již totožné s historií Klubu ochránců SPR Habrov“, s kterou úzce spolupracujeme. (Roku 1995 se s ní sloučila i původní organizace ZO ČSOP 44/02 Chrudim.) Současně převzala i základnu po SMOP, zaniklé novou legislativou.
 Dle nové terminologie ze zákona 114/1992 Sb.  území bylo přejmenováno na ,,Přírodní památku Habrov“.
Při vypracování nového plánu péče bylo chráněné území zvětšeno a 29.4.1996 přejmenováno na ,,Přírodní rezervaci Habrov“ s výměrou 20,60ha. R.1995 zde vybudoval na 120 let starém odvodnění tůň pro obojživelníky. V současné době je zde obnovován ovocný sad s původními starými krajovými odrůdami, kterou započal Klub ochránců, dále Město Chrudim, v současnosti je to i činnost i našeho Zeleného domu Chrudim z.s., kdy jsme dosadili sad v ochranném pásmu rezervace. 

O sad pečují např. i členové Hnutí Brontosaurus: https://www.mapotic.com/lokality-hnuti-brontosaurs/145042-pr-habrov

Aktuální plán péče o přírodní rezervaci Habrov: https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/102726/prirodni-rezervace-habrov

 

 

Historie milovníků přírody v našem chrudimském regionu
 

Ochrana přírody má v Chrudimi dlouholetou tradici a sahá do 19.století, především do druhé poloviny. Mnohdy byla motivována vlastenecky.

podzim-v-ptacich-ostrovech-7.48896397502e-17.jpg

(PP - Ptačí ostrovy Chrudim )

První počátky ochranářských snah lze vystopovat v Sommerově topografii z r.1837, kde karlštejnský lesník Petr Jindřich Lusek vyzývá k ochraně několika druhů vzácnějších rostlin v oblasti Vysočiny ( klikva žoravina, vlechyně, růže rudá ).

Pokračovateli v ochraně vegetací byli libánští lesmistři Frant.X.Smoler, František Domin a Jan Freygang, kteří zde pracovali v letech 1827-1904.

Jedním z prvních pracovníků, kteří se systematicky věnovali ochraně přírody, byl chrudimský učitel Karel Kudrna, (*1861). Vydal "Botanický sborník" a vypracoval geologickou mapu Chrudimska. Zastupoval Chrudimsko i na národohopodářské výstavě v Praze, kde dostal čestné uznání.

Dalšími učiteli byli J.Zítko z Chrasti ( ředitel měšťanské školy v Chrudimi) , známý"Květenou okolí chrudimského", chrudimský ornitolog František Dokonal ( ředitel měšťanské školy Chrudim) , botanik Emanuel Kálenský ( ředitel měšťanské školy Chrast ), ornitolog Adolf Mikura z Třibřichů , botanik Josef Šulc z chrudimské zemědělské školy, botanik Václav Kroulík z Chrudimě.

Mezi přední mikology patřil zmiňovaný K.Kudrna a Aleš Křížek (profesor chrudimského gymnázia). Kromě nich pracovali v ochraně zeleně Karel Neudorfel z Heřmanova Městce a Ján Záhejský z Hlinska s Janem Štěrbou ( adjunkt chrudimského muzea).

(Podnět k systematické a propracovanější ochranářské činnosti dal po 1.světové válce nestor ochranářů a zasloužilý pracovník, Rudolf Maximovič z ministerstva školství a osvěty.)

Reakcí na to byla organizována systematická ochranářská práce,

kterou vedl František Dušánek, ředitel hospodyňské školy v Chrudimi.

Zastával dlouhá léta funkci krajského konzervátora státní ochrany přírody. Již v r.1923 usiloval o vyhlášení PR Habrov. Přispíval do časopisů Vesmír, Přírodopisné listy a do Pedagogického věstníku. Mezi jeho významné spolupracovníky patřili botanička Božena Cibulková, František Horáček - viz níže, Otto Schütz - ředitel regionálního muzea Chrudim, Josef Doležálek ze Skutče, Karel Šrámek z Hlinska, Josef Bořek z Chrasti a řada dalších. )


S Dr.Františkem Dušánkem úzce spolupracoval jeden ze zakladatelů TISu Chrudim, založeném r.1969 a současně předseda Klubu přátel přírody při Vlastivědném muzeu v Chrudimi, ředitel berní správy František Horáček. (pozn. Klub  byl ustaven 24.9.1964 a měl postupem času až 122 členů. Mezi nimi byl např. i architekt Josef Vaněk, soudce Dr.Schejbal a mnoho učitelů chrudimských škol. Při klubu fungoval mikologický a historicko vlastivědný kroužek. R.1972 splynul Klub přátel přírody s Klubem přátel historie ve Vlastivědný klub. V dubnu 1973 Vlastivědný klub splynul  s TISem...).

Jeho významným partnerem byl i okresní konzervátor státní ochrany přírody, básník, publicita a pedagog  Vlastimil Bálek, který aktivně prosazoval novou CHKO Železné Hory. Zasloužil se i o vlastivědnou stezku "Krajem Chrudimky".

   Tisová větvička je logem Svazu pro ochranu přírody - TIS

V roce 1979 byl TISkterý se utvořil ze Sboru ochrany přírody při Národním Muzeu Praha, násilně utlumen vládou. Neměl např. ve stanovách hlavní úlohu strany apod. Chrudimská organizace Tisu ale nehodlala ukončit svou činnost a ještě téhož roku podnítila vznik první okresní organizace ochránců přírody  v českých zemích (28.11.1979, její centrála v Praze vznikla 11.9.1979.)

V Chrudimi u ochránců působil dále např. pan architekt Adolf Malínský, historik Jaroslav Capoušek, archivář Josef Smlsal, (bývalý redaktor časopisu Tramp, člen TIS Ostrava), dosud navštěvuje některé akce zaměřené na ochranu přírody. Mezi její další členy patří ornitolog, zahrádkář a vystudovaný lesník Václav Cibulka, jmenovec Boženy Cibulkové. Již roku 1957 například vedl kroužek ochrany přírody, ornitologie a myslivosti ve Slavické oboře, byl členem Sboru ochrany přírody při Národním Muzeu a řídil pobočku TISu v Kamenici u Prahy. Tam také spolupracoval s tajemníkem celého TISu, Otakarem Leiským. V 70 letech se Cibulka vrátil zpět na Chrudimsko a působil zde nejen v praktické ochraně přírody, ale také v ekovýchově.

Dalším významným mezníkem v Chrudimi byly aktivity studentského sdružení Chiméra při Zemědělské škole Chrudim, které zde započalo s organizací Dnů Země, Biojarmarků ve spolupráci s KEZ Chrudim apod. a nebo vznik Místní Agendy 21 - Zdravé Město, která má dnes nejvyšší postupovou kategorii A v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR. Chrudim se prezentuje i na soutěži Měst světa, Liwcom.

dscn1973.jpg

PP Ptačí ostrovy - Chrudim